Vedtægter for Dansk LED Netværk

af Peter Poulsen

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1.   Netværkets navn er Dansk LED-Netværk og på engelsk Danish LED Network.

Stk. 2.    Dansk LED-Netværk er oprettet den 8. februar 2011 af en kreds af danske LED-interesserede, virksomheder og institutioner, som finder behov for et øget dansk samarbejde inden for LED- teknologien.

Stk. 3.    Hjemsted for Dansk LED-Netværk er Roskilde.

 § 2. Formål

Det er foreningens formål at være et fælles forum for alle LED-belysningsaktiviteter i Danmark.

Stk. 1.    Dansk LED-Netværk har til formål at understøtte og fremme LED-aktiviteter i Danmark ved

a)      At udbrede kendskab til LED forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for LED-teknologien.

b)      At koordinere uddannelsesudbud inden for LED-teknologi.

c)       At fremme innovationsaktiviteter ved gennem netværket at bringe interessenter sammen.

d)      At fremme elbesparelser ved anvendelse af LED.

Stk. 2.   Det er foreningens og de enkelte medlemmers opgave at medvirke til højnelse af branchens anseelse.

Stk. 3.    Udbyttet af netværket skal komme aktørerne til gode i form af størst mulig viden om udviklingen inden for LED-teknologi og produkter.

 § 3. Medlemskab

Stk. 1.    Der er to medlemstyper:

a)      Personlige medlemmer (enkeltpersoner)

b)      Firmamedlemmer (virksomheder, organisationer, institutioner, m.fl.)

Stk. 2.   Ansøgning om optagelse i foreningen skal ske skriftligt ved henvendelse til foreningens sekretariat.

Stk. 3.   Udmeldelse kan kun ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til d. 1. januar.

Stk. 4.   Såfremt et medlem overtræder foreningens love, modarbejder dens formål eller på anden måde viser ukollegial optræden, kan bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer indstille til generalforsamlingen, at medlemmet skal ekskluderes. Sagen skal fremgå af den udsendte dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 5.   Når et medlem er udmeldt, slettet eller ekskluderet, fritages det ikke herved for sine forpligtelser med hensyn til betaling af det eventuelt resterende medlemsbidrag, af skyldigt indskud, lovbestemte bøder eller andre restancer.

Stk. 6.   Ingen, hvis medlemsforhold til foreningen er ophørt, har noget krav på foreningens formue.

 § 4. Aktiviteter

Dansk LED-Netværk har hovedsageligt aktiviteter inden for følgende områder:

  1. Vidensdeling hvor relevant faglig information om LED-teknologi og grænseteknologier vil blive distribueret til alle medlemmer.
  2. Synliggørelse af deltagernes indsatsområder. Hensigten er at opnå synergieffekter, hvor den fælles brug af hinandens kompetencer vil resultere i et udbytte, som ellers ikke vil kunne opnås.
  3. Fremme samarbejde og innovation inden for LED-teknologi. Der vil blive lagt vægt på styrkelse af relationerne mellem virksomhederne, forskningsmiljøerne og GTS.
  4. Forbedring af uddannelser inden for LED-teknologi og -anvendelse. Løbende udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne skal finde sted.
  5. Den løbende drift skal sikre finansiering samt vedligeholdelse og drift af hjemmeside, etablering af arrangementer, studieture, afholdelse af netværksmøder og seminarer.

 § 5. Kontingent og kapitalforhold

Stk. 1.   Det årlige kontingent til foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.   Kontingentet betales helårsvis forud og opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen i marts.

Stk. 3.   Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt kontingent fra og med det kvartal, optagelsen sker.

Stk. 4.   Hvis et medlem kommer i restance og ikke efter at være blevet skriftligt påmindet betaler restancen, kan vedkommende betragtes som udmeldt af foreningen.

Stk. 5.   Det første år dækkes driften af midler fra PSO under projektnr. PSO 342-029. Derefter skal netværket være selvfinansierende gennem kontingenter, kursusaktiviteter, sponsorater og reklamer samt bidrag fra fonde.

 § 6. Bestyrelsen

Stk. 1.   Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Stk. 2.   Bestyrelsen samt 1 suppleant vælges af den årlige ordinære generalforsamling.

Stk. 3.   Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling selv supplere sig med en valgt suppleant.

Stk. 4.   Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 5.   Bestyrelsens arbejde er ulønnet, men bestyrelsen kan fastsætte regler for udbetaling af rejsegodtgørelse og diæter for deltagelse i bestyrelsesmøder og møder med andre organisationer og deltagelse i internationale organisationers branchemøder.

Stk. 6.   I sager, som vedrører en under foreningen hørende virksomhed, der repræsenteres af et bestyrelsesmedlem, må dette medlem vige sit sæde. Bestyrelsen kan i den konkrete sag supplere sig med et andet medlem af foreningen.

Stk. 7.   For at være beslutningsdygtig skal formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være til stede.

§ 7. Generalforsamlingen

Stk. 1.   Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle anliggender. Mødeberettigede på generalforsamlingen er personer nævnt under § 3 stk. 1 eller disses substitutter.

Stk. 2.   Stemmeret kan kun udøves af en mødeberettiget fra hver medlemsvirksomhed eller organisation. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget gennem skriftlig fuldmagt.

Stk. 3.   Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret.

Stk. 4.   Såfremt et medlem forlanger skriftlig afstemning, skal generalforsamlingen gennemføre dette.

Stk. 5.   Foreningen afholder hvert år i marts måned ordinær generalforsamling.

Stk. 6.   Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

a)      Valg af dirigent

b)      Valg af referent

c)       Gennemgang af det forløbne års aktiviteter

d)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab

e)      Behandling af indkomne forslag

f)       Forelæggelse af bestyrelsens budget og aktivitetsliste til vedtagelse

g)      Fastsættelse af kontingent

h)      Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. Hele bestyrelsen er på valg, og siddende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges

i)        Valg af revisor

j)        Eventuelt

Stk. 7.   Indkaldelse skal ske skriftligt (pr. brev eller e-mail) til hvert enkelt medlem senest 3 uger før generalforsamlingen vedlagt dagsorden.

Stk. 8.   På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning om de på dagsordenen opførte spørgsmål. Forslag til behandling under dagsordenens punkt e) skal for at blive optaget på dagsordenen være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 9.   Ekstraordinær generalforsamling i foreningen kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, og skal indkaldes, såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det, med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Stk. 10. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted snarest muligt og senest 14 arbejdsdage efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde.

Stk. 11.              Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med angivelse af dagsordenen med mindst 6 arbejdsdages varsel.

§ 8. Regnskab og revision

Stk. 1.   Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2.   Regnskaberne revideres talmæssigt af en intern revisor.

Stk. 3.   Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant blandt medlemmerne til at revidere foreningens regnskaber. Disse kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 9. Vedtægtsændringer og ophør

Stk. 1.   Ændring af nærværende vedtægter kan kun finde sted på generalforsamlingen, hvis der er flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2.    Beslutning om nedlæggelse af Dansk LED-Netværk kan kun finde sted på et møde med dette punkt på dagsordenen. Mødet skal være indkaldt med 3 ugers varsel. Til vedtagelse kræves stemmer fra mindst 75% af alle medlemmer i Dansk LED-Netværk. Mindst 2/3 af disse stemmer skal være for nedlæggelse. Hvis ikke 3/4 af alle medlemmer er repræsenteret, kan nedlæggelse finde sted, hvis der opnås flertal herfor blandt de fremmødte på et efterfølgende ekstraordinært indkaldt møde.

Stk. 3.   I tilfælde af ophør skal en eventuel formue anvendes i overensstemmelse med tidligere angivne formål.

Tilbage