Sælger du lovlige LED-lyskilder?

Skrevet af Michael Raunkjær den


En lyskilde er ikke bare en lyskilde

Emballagen omkring dine lyskilder har muligvis ikke din store interesse, men du bør kaste et ekstra blik på den. For hvis den ikke bærer det nye energimærke efter 1. september 2013 må lamperne ikke sendes på markedet. Selve lyskilden er også omfattet af en række krav til effektivitet og brugsegenskaber. Samtidig skal det være muligt for slutbrugeren at finde en række informationer om lyskilderne på emballagen, producentens hjemmeside og på selve lyskilden. Reglerne kommer fra EU og har til hensigt at mindske energiforbruget og give slutbrugerne mulighed for at vælge det bedste produkt.

Det nye Energimærke

Lyskilder til belysning er omfattet af de nye regler for energimærkning. Specielle lyskilder er undtaget fra mærkningsordningen, fx lyskilder til fotooptagelser, signalgivning, opvarmning etc. Forordning 874/2012 indeholder en komplet liste over undtagelserne.

 

  • Nyt energimærke
    Figur 1. Nyt mærke. Beskrevet i EU forordning 874/2012
  • Gammelt energimærke
    Figur 2. Gammelt mærke. Beskrevet i EU direktiv 98/11/EF

 

Leverandører skal sørge for energimærkning og tekniske oplysninger, mens forhandlere skal vise energimærket i deres salgs- og annonceringsmaterialer, herunder skiltning i butikker, trykte reklamer eller internet handel.

Energimærket skal identificere lyskilden med navn eller model og angive, hvor meget lys en lyskilde udsender i forhold til den optagne effekt. Lyskilder er blevet meget mere effektive siden 1998, hvor det gamle mærke blev lanceret. Det nye energimærke er tilføjet to nye energiklasser A+ og A++. Samtidig er de to ringeste klasser F og G helt fjernet.

Lyskildernes indplacering i de forskellige klasser afhænger af, om de udsender retningsbestemt lys eller ej. Retningsbestemte lyskilder er oftest udstyret med en reflektor, der giver anledning til et mindre lystab. Det er der taget hensyn til ved beregning af klasserne. I beregningerne indgår desuden kun den del af lyset, der udsendes inden for en nærmere veldefineret kegle (se figur 3). Denne del af lyset benævnes ”nyttelysstrømmen”. Retningsbestemte lyskilder udsender også lys bagud og spredt lys til siderne, men dette lys indgår ikke i beregningerne.

Det årlige energiforbrug i kWh fremgår nederst på det nye energimærke. Her er antaget en årlig brugstid på 1000 timer. Energiforbruget er vægtet og omfatter også energitab i forkoblinger, transformere eller drivere, der bruges sammen med lyskilden. Det gamle energimærke nævnte også lysstrøm (i lumen) og effekt (i Watt). Disse oplysninger skal fremover stå på lyskildens emballage som følge af de nye ecodesign forordninger.

Krav til effektivitet og energiforbrug

Kravene til lyskilders effektivitet reguleres af 3 EU forordninger: EU 244/2009, EU 245/2009 og 1194/2012. Sidstnævnte stammer fra 12. december 2012 og vedrører retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr.

EUs forordning 244/2009 angår ”ikke-retningsbestemte lyskilder”, herunder også LED-lyskilder. Alle typer matte lyskilder skal opfylde energiklasse A. Det er endnu ikke alle LED, der klarer dette krav. Alle klare lyskilder skal blot kunne opfylde energiklasse C indtil år 2016. Derefter skal klare lyskilder med visse undtagelser opfylde energiklasse B. Forordningen er årsagen til udfasningen af glødelyskilder.

EU's forordning 1194/2012 angår bl.a. retningsbestemte og ikke-retningsbestemte LED. Retningsbestemte lyskilder er i denne sammenhæng lyskilder, hvor mindst 80 % af lysstrømmen udsendes inden for en kegle med en topvinkel på 120°, se fig. 3. Visse lyskilder udsender lys med en spredningsvinkel på mindre end 90° og egner sig derved til spotbelysning. Krav til energieffektivitet af retningsbestemte lyskilder er angivet som krav til nyttelysstrømmen. Det er den del af lampens lysstrøm, som ligger inden for en kegle med en topvinkel på 90° eller 120°, afhængig af om lampen er egnet til spotbelysning eller ej. Nyttelysstrømmen i forhold til den optagne effekt bestemmer energiklassen, som ikke må være ringere end klasse B.

 

  • Nyt energimærke
    Figur 3. Retningsbestem lyskilde og spotlyskilde.

 

Krav til brugsegenskaber

Forbrugere forventer typisk, at en lyskilde af høj kvalitet har lang levetid. Den skal kunne holde til at blive tændt og slukket mange gange, og den skal tænde øjeblikkelig og ikke lyse svagere med tiden. Lyset skal også gengive farver korrekt.

Erfaringer fra de første år med sparepærer var, at forbrugere hurtig blev trætte af sparepærer, der var lang tid om at tænde og som udsendte et lys, der fik omgivelserne til at se matte og kedelige ud. Dårlige sparepærer kunne være adskillige minutter om at varme op. Det var temmelig generende, hvis lampen fx skulle oplyse en trappeopgang. Trappen nåede aldrig at blive tilstrækkelig belyst i den tid, det tog at gå ad den. Resultatet var en begrænset udbredelse af sparepærer, og den forventede energibesparelse lod vente på sig. Derfor er der nu højere krav til brugsegenskaberne af LED, der forventes at erstatte sparepærer.

EU's forordning 1194/2012 nævner kravene til brugsegenskaber for alle typer LED lyskilder. Kravene gælder fra marts 2014: Allerede 0,5 sekunder efter tænding skal de begynde at lyse, og efter 2 sekunder skal lyskilden lyse med mindst 95 % af sin maksimale lysstrøm. Efter 6000 timer må højst 10 % af lyskilderne svigte, og de tilbageværende lyskilder skal kunne lyse med mindst 80 % af deres oprindelige lysstrøm.

Krav til produktinformation

EU's forordninger 244/2009, 245/2009 og 1194/2012 stiller krav om, at data for en lyskilde skal stå på lyskilden, emballagen og på internettet. Mængden af data er stor, og derfor beskriver denne artikel kun et uddrag heraf.

Retningsbestemte lyskilder skal som udgangspunkt påtrykkes spredningsvinkel, nyttelysstrøm og farvetemperatur på selve lyskilden.

Emballagen skal nævne lysstrøm, levetid og effekt. Hvis emballagen for en rundstrålende LED-lyskilde nævner, at LED’en kan erstatte en glødepære, skal sammenligningen følge en omsætningstabel i forordning 244/2009. Hvis emballagen for en retningsbestemt LED lyskilde nævner, at LED’en kan erstatte en glødepære, men har en anden størrelse end glødepæren, skal der være en skitse af såvel LED-lyskildens og glødepærens omrids. Emballagen skal bære en advarsel mod, at man bruger LED’en som spot-lyskilde, hvis lysets spredningsvinkel er større end 90°.

Emballagen til LED-rør må kun nævne, at røret kan bruges til erstatning af lysstofrør med en bestemt effekt, hvis tre betingelser er opfyldt: Effekten i Watt for LED-røret skal være lavere end for det lysstofrør, det skal erstatte. Lysstyrken i enhver retning rundt om røret må ikke afvige mere end 25 % fra lysstofrørets gennemsnitlige lysstyrke. Lysstrømmen må ikke være lavere end lysstofrørets lysstrøm.

Et websted skal oplyse alle ovenstående data samt tændtiden, effektfaktoren og farvegengivelsen. Desuden skal størrelsen af lyskildens MacAdam-ellipse være gengivet. Den er nyttig at kende i de tilfælde, hvor lyskilderne skal sidde side om side. Lyset vil nemlig se forskelligt ud, medmindre de alle har en lille MacAdam-ellipse.

Konsekvenser ved ikke at overholde reglerne

Energistyrelsen administrerer reglerne og foretager markedstilsyn. Markedstilsynet foregår ved, at mindst 20 ens lyskilder bliver testet. Der er nøje regler for proceduren, som er beskrevet i forordningerne 244/2009, 245/2009 og 1194/2012. I de tilfælde, hvor produkterne ikke overholder reglerne, kan Energistyrelsen kræve, at lyskilderne bliver fjernet fra markedet.

De nye regler vil styrke udbredelsen af gode lyskilder og samtidig begrænse udbredelsen af ringe lyskilder. Det er en udvikling, som både leverandører og forbrugere kan være tilfredse med.

Litteratur

Energimærkning
Forordning 874/2012 ang. energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer.

Ecodesignforordninger
Forordning 244/2009 ang. ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger
Forordning 245/2009 ang. lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryks-damplamper samt forkoblinger og armaturer hertil.
Forordning 1194/2012 ang. retningsbestemte lyskilder, lysdiode lyskilder og tilhørende udstyr.

Tilbage